KT KUP SRJ - propozicije

Pravo učešća u takmičenju imaju svi radio-amateri Jugoslavije.

Takmičenje se održava u subotu, trećeg vikenda septembra meseca.

 

Takmičenje je podeljeno u četiri perioda, i to:
I Period    od 16.00 do 17.00 h (MEZ)- CW na opsegu 3.510 - 3.580 KHz
II Period   od 17.00 do 18.00 h (MEZ)- SSB na opsegu 3.650 - 3.775 KHz
III Period  od 18.00 do 19.00 h (MEZ)- CW na opsegu 3.510 - 3.580 KHz
IV Period   od 19.00 do 20.00 h (MEZ)- SSB na opsegu 3.650 - 3.775 Khz

 

U vezama se razmenjuje raport 59(9) i registarska oznaka iz čije se oblasti radi.

 

Bodovanje se vrši na sledeći način:
- svaka ispravna veza telegrafijom donosi 2 poena a ispravna veza telefonijom 1 poen.
- množitelji su auto-registarske oznake koje se urade tokom jednog perioda. Sopstvena auto oznaka se ne računa kao množitelj, a veze se računaju kao QSO poeni. Istu stanicu je dozvoljeno raditi samo jednom u svakom periodu.
- zbir poena u jednom periodu se dobija množenjem zbira QSO poena
pomnoženih sa brojem auto oznaka - množitelja. Ukupan zbir se dobija
sabiranjem poena sva četiri perioda.
- za neispravnu vezu (nekompletnu, dopisanu ili sa pogrešno primljenim podacima), oduzima se pet poena.
- stanica ce biti diskvalifikovana ako ima više od 5% neipravnih veza u takmičenju.

 

Kategorije u takmičenju su:
- Jedan operator (lične stanice);
- Više operatora (klupske stanice);
- Radio klubovi (10 i više LOG-ova) i
- Prijemni radio-amateri (SWL)

 

Stanice koje pošalju dnevnike sa 20 i manje veza po periodu, neće se uvrstiti u plasman, a veze iz njihovih dnevnika će se brisati svim učesnicima takmičenja.

U takmičenju se računaju veze sa jugoslovenskim ARS.

Nema ograničenja u pogledu snage koja se koristi u takmicenju, već je jedino potrebno da ona bude u skladu sa Dozvolom i klasom ARO.

Takmičarske dnevnike će pregledati savezna KT komisija. Dnevnike je potrebno poslati do 07. oktobra tekuće godine, na adresu: Savez radio-amatera Jugoslavije, P.O. Box 48, 11001 Beograd, Jugoslavija.

Nagrade, diplome i priznanja obezbedjuje SRJ uz pomoć sponzora.

Množitelji: AR, BA, BD, BO, BP, BG, BR, CA, CT, HN, JA, KI, KG, KR, KS, KV, LE, LO, NI, NK, NP, NS, PA, PG, PI, PK, PO, PT, RU, SA, SD, SM, SO, SU, TS, UE, UL, VA, VR, ZA, ZR.