Q-kod za radio-amatere

 

QAM

Kakva su poslednja meteorološka zapažanja (za mesto)? Zapažanja u ... (mesto) su ...

QAZ

Da li primate i za vreme nepogode?

Podešavam se za prijem za vreme nepogode.

QAP

Da li da vas slušam (ili: da slušam ...) na ...kHz? Slušajte me (ili: slušajte ...) na kHz.

QAR

Da li mogu prestati da slušam na dežurnoj frekvenciji za ... minuta? Možete prestati da slušate na dežurnoj frekvenciji za ... minuta.

QBF

Da li smo ranije radili (imali vezu) u ovom takmičenju? Radilismo (imali vezu) u ovom takmičenju.

QHM

Prelazim (podešavam se) sa gornjeg kraja opsega prema sredini opsega (upotrebljava se posle poziva ili CQ).

QIF

Koju frekvenciju upotrebljava stanica ... (poz. znak)? Stanica ... (poz. znak) upotrebljava frekvenciju (radi na) ... kHz.

QKF

Mogu li se smeniti (dobiti zamenu u mreži) u ... časova? Možete očekivati da ćete dobiti zamenu u ... časova od ... (pozivni znak)

QLM

Za odgovore ću preći (promeniti frekvenciju) sa donjeg kraja opsega ka sredini opsega.

QMD

Za odgovore ću preći (promeniti frekvenciju) niže.

QMH

Za odgovore ću preći (promeniti frekvenciju) iz sredine opsega ka gornjem kraju (višem).

QML

Za odgovore ću preći (promeniti frekvenciju)  iz sredine opsega ka donjem kraju (nižem).

QMU

Za odgovore ću preći (promeniti frekvenciju) više.

QMT

Da li možete poruku poslati poštom? Primiću poruku da bih je poslao poštom.

QNA ... QNZ

Posebni ARRL (američki) signali za radio-telegrafske mreže. Ne upotrebljavaju se u svakodnevnom amaterskom saobraćaju. Značenja koja ovi signali imaju u drugim službama (npr. vazduhoplovnoj) ne odnose se na amaterske komunikacije.

QRA

Kako se zove vaša stanica? Moja stanica se zove ...

QRB

Koliko ste približno udaljeni od moje stanice? Približna razdaljina između naših stanica je ... kilometara.

QRG

Hoćete li mi reći moju tačnu frekvenciju (ili: frekvenciju stanice ...)? Vaša tačna frekvencija (ili: frekvencija stanice ...) je ... kHz (ili MHz).

QRH

Da li moja frekvencija varira (menja se)? Vaša frekvencija varira (menja se).

QRI

Kakav je ton moje predaje? Ton vaše predaje je ... (kod amatera T1-T9).

QRK

Kakav je razumljivost mojih signala (ili: signala stanice ...) Razumljivost vaših signala (ili: stanice ...) je ... (R1-R5).

QRL

Da li ste zauzeti? Zauzet sam (ili: Zauzet sam i radim sa ...). Molim ne ometajte.

QRM

Da li ste ometani? Ometan sam, imam smetnje.

QRN

Da li imate teškoća sa smetnjama (statičkim pražnenjima)? Imam teškoća sa smetnjama statičkim pražnenjima).

QRO

Da li da povećam snagu predajnika? Povećajte snagu predajnika.

QRP

Da li da smanjim snagu predajnika? Smanjite snagu predajnika.

QRQ

Da li da predajem (otprevljam) brže? Otpravljajte brže ( ... reči u minutu).

QRR

Da li ste spremni za automatski rad? Spreman sam za automatski rad. Otpravljajte ... reči u minutu.

QRS

Da li da predajem (otprevljam) sporije? Otpravljajte sporije ( ... reči u minutu).

QRT

Da li da prestanem sa predajom? Prestanite sa predajom.

QRU

Imate li nešto (poruku) za mene? Nemam ništa za vas.

QRV

Da li ste spremni? Spreman sam.

QRW

Da li da obavestim ... (stanicu) da je pozivate na ... kHz (ili MHz)? Molim vas obavestite ... (stanicu) da je zovem na ... kHz (ili MHz).

QRX

Kada ćete me ponovo zvati? Ponovo ću vas zvati u ... časova (na ... kHz (ili MHz)).

QRY

Koji sam po redu (koji je moj broj u redosledu veze)? Vi ste po redu ... (redni broj ili druga oznaka).

QRZ

Ko me je zvao? Zvao vas je ... (stanica) [na ... kHz (ili MHz)].

QSA

Kakva je snaga mojih signala (ili signala stanice ...)? Snaga vaših signala (ili signala stanice ...) je ... (kod amatera S1-S9).

QSB

Da li moji signali variraju (imaju feding)? Vaši signali variraju (imaju feding).

QSD

Da li je moje otpravljanje (kucanje) neispravno? Vaše otpravljanje (kucanje) je neispravno.

QSI

Ne mogu da "upadnem" u vašu predaju ili obavestite ... (pozivni znak) da ne mogu da upadnem u njegovu predaju (na ... kHz (ili MHz)).

Napomena: Ne postoji QSI?

QSK

Da li me možete čuti između vaših signala i ako je tako mogu li upasti u vašu predaju? Mogu vas čuti između mojih signala; upadnite u moju predaju.

QSL

Možete li mi potvrditi preuzimanje (prijem)? Potvrđujem preuzimanje (prijem).

QSN

Da li ste me čuli [ili da li ste čuli ... (pozivni znak)] na ... kHz (ili MHz)? Čuo sam vas [ili ... (pozivni znak)] na ... kHz (ili MHz).

QSO

Možete li da održavate vezu sa ... direktno (ili preko releja - međustanice)? Mogu održavati vezu sa ... direktno (ili preko ... kao releja - međustanice).

QSP

Da li hoćete posredovati (biti relej) ka ...? Posredovaću (biću relej) ka ...

QSR

Da li treba da ponovim poziv na pozivnoj frekvenciji? Ponovite poziv na pozivnoj frekvenciji; ne čujem vas (ili: imam smetnje).

QST

Opšti poziv koji prethodi poruci namenjenoj svim radio-amaterima. (NIJE međunarodno usvojena kratica i u ovom značenju koriste je samo radio-amateri, uglavnom američki).

QSS

Koju radnu frekvenciju čete upotrebljavati? Upotrebljavaću radnu frekvenciju ... kHz (uobičajeno je davati samo tri poslednje cifre frekvencije).

QSU

Da li da predajem (otpravljam) na ovoj frekvenciji [ili na ... kHz (ili MHz)] (sa vrstom emisija ...)? Predajte (otpravljajte) ili odgovorite na ovoj frekvenciji [ili na ... kHz (ili MHz)] (sa vrstom emisije ...).

QSV

Dali da predajem (otpravljam) seriju slova V na ovoj frekvenciji [ili na ... kHz (ili MHz)]? Predajte (otpravljajte) seriju slova V na ovoj frekvenciji [ili na ... kHz (ili MHz)].

QSW

Da li ćete predavati (otpravljati) na ovoj frekvenciji [ili na ... kHz (ili MHz)] (sa vrstom emisija ...)? Predavaću (otpravljaću) na ovoj frekvenciji [ili na ... kHz (ili MHz)] (sa vrstom emisija ...).

QSX

Da li ćete slušati ... (pozivni znak-znaci) na ... kHz (ili MHz)? Slušaću ... (pozivni znak-znaci) na ... kHz (ili MHz).

QSY

Da li da pređem sa predajom (otpravljanjem) na drugu frekvenciju? Pređite sa predajom (otpravljanjem) na drugu frekvenciju [ili na ... kHz (ili MHz)].

QSZ

Da li da otpravljam svaku reč ili grupu više puta? Otpravljajte svaku reč ili grupu dvaput (ili ... puta).

QTC

Koliko telegrama imate za predaju? Imam ... telegrama za vas [ili za (pozivni znak)].

QTH

Koji je vaš položaj prema geografskim koordinatama (dužini i širini) (ili prema bilo kojem drugom sistemu označavanja)? Moj položaj je ... geografske dužine i ... geog. širine (ili prema nekom drugom sistemu označavanja).

QTQ

Možete li komunicirati sa mojom stanicom primenjujući Međunarodni signalni kodeks? Komuniciraću sa vašom stanicom primenjujući međunarodni signalni kodeks.

QTR

Koje je tačno vreme? Tačno vreme je ... časova.

QTS

Da li ćete predavati svoj pozivni znak radi podešavanja ili tako da vaša frekvencija može biti sada merena (ili u ... časova) na ... kHz (ili MHz)? Predavaću svoj pozivni znak za podešavanje ili tako da moju frekvenciju možete meriti sada (ili u ... časova) na ... kHz (ili MHz).

QTV

Da li da dežuram (bdim) za vas na frekvenciji od ... kHz (ili MHz) (od ... do ... časova)? Dežurajte (bdijte) za mene na frekvenciji ... kHz (ili MHz) (od ... do ... časova).

QTX

Da li ćete držati svoju stanicu uključenu za dalje veze sa mnom do daljeg izveštaja (ili do ... časova)? Držaću svoju stanicu uključenu za veze sa vama do daljeg izveštaja (ili do ... časova).

QUA

Imate li vesti od ... (pozivni znak)? Evo vesti od ... (pozivni znak).

QUM

Mogu li nastaviti sa normalnim radom? Normalni rad se može nastaviti.

 

N a p o m e n e

 

- Pod "statičkim pražnjenjima" (kod kratice QRN) podrazumevaju se atmosferske smetnje i industrijske smetnje ("man made noise") za razliku od interferencija od drugih stanica (vidi glavu VI).

 

- "Upadanje" u predaju (break in) je poseban način održavanja veze pri dobrim uslovima (BK rad). Na pitanje QSK? može se odgovoriti sa QSK (saglasnost za BK rad).

 

-  Međunarodni signalni kodeks, koji se pominje u kratici QTQ jeste poseban sistem izmene obaveštenja koji se primenjuje naročito u pomorstvu. Ne sme se mešati sa međunarodnim karaticama i sa Q-kodom ili Z-kodom u radio-komunikacijama. Znaci međunarodnog signalnog kodeksa (ITERCO) mogu se davati morzeovom telegrafijom, zastavicama, svetlosnim signalima i sl. U ovom kodeksu npr. "V" znači tražiti pomoć, "W" tražiti lekarsku pomoć; "O" čovek u moru i sl.

 

SIGNALI, KRATICE I REČI PROCEDURE

Signali i kratice procedure

 

AA

Sve posle ... (upotrebljava se posle znaka pitanja ili kratice RPT kao zahtev za ponavljanje).

AB

Sve pre ... (upotrebljava se slično kao i AA).

ADS

Adresa (upotreblljava se posle znaka pitanja ili posle kratice RPT kao zahtev za ponavljanje).

AR

Kraj predaje (otpravljanja). Piše se i kao "+" (plus).

AS

Period čekanja.

BK

Signal za prekidanje ("upadanje") u predaju koja je u toku.

BN

Sve između ... i ... (upotrebljava se posle znaka pitanja ili kratice RPT kao zahtev za ponavljanje).

BT

Signal kojim se označava razdvajanje različitih delova u istoj predaji (piše se i kao "=" tj. rastavnica).

C

Da ( upotrebljava se da označi potvrdno značenje).

CFM

Potvrda (ili: Potvrđujem).

CL

Zatvaram (potpuno isključujem) stanicu.

CQ

Opšti poziv svim stanicama.

CS

Pozivni znak (upotrebljava se kao zahtev za davanjem znaka).

DE

"od ..." (upotrebljava se ispred pozivnog znaka stanice kkoja poziva).

E

Istok (strana sveta).

ER

Ovde.

K

Poziv na predaju (otpravljanje).

KA

Signal za početak (koji put se piše CT ili α (alfa)).

KN

Poziv za predaju (otpravljanje) koji je upućen tačno određenoj stanici. Znači: "pozivam na predaju stanicu koju sam zvao, neću odgovarati na ostale pozive".

MIN

Minut (ili: minuti).

N

Sever (strana sveta).

NIL

Nemam ništa za predaju (otpravljanje) vama.

NO

Ne (upotrebljava se kao odrečno značenje).

NW

Sada.

OK

Slažem se (ili: to je u redu).

PSE

Molim!

R

Primljeno.

RPT

Ponoviti (ili: Ponavljam) (ili: Ponovite).

S

Jug (strana sveta).

TCF

Saobraćaj (materijal, telegram).

TU

Hvala!

VA

Kraj rada, signal za završetak rada (koji put se piše SK).

W

Zapad (strana sveta).

WA

Reč posle ... (upotrebljava se posle znaka pitanja kao zahtev za ponavljanje).

WB

Reč pre ... (upotrebljava se slično kao WA).

WD

Reč, reči (ili: grupa, grupe).

WX

Izveštaj o vremenu (ili: sledi izveštaj o vremenu).

YES

Da (potvrdno značenje).

 

 Signali procedure koji se upotrebljavaju za označavanje opasnosti, hitnosti i sigurnosti prikazani su u posebnoj tabeli.

 

 CQ i OK se izgovaraju kao slova engleske abecede (ej bi si di), tj. kao "si kju" odn. "oukej". Ove kratice se u amaterskim radio-telefonskim komunikacijama ne sriču po tablici. U nekim službama (recimo pomorskoj mobilnoj) koristi se i sricanje ("Charlie Quebec") za CQ!).

 

 Reč "Roger" nema samapo sebi neko značenje, već je uzeta iz tablice sricanja i znači "Primljeno" pošto je to zamena za proceduralnu kraticu "R". Potpuno je pogrešno koristiti "Roger" kao potvrdni odgovor na neko pitanje. Za "da" ili "slažem se", "tako je", postoje reči "Yes" i "Affirmative".

 

 U radio-telefonskim vezama ne treba da se za proceduru koriste kratice, već reči! Kratice se nikada ne sriču ("sada sam cetinje lika"), već se otvorenim govorom označuje namera ili stanje ("sada isključujem stanicu").